متن های عاشقانه برای عشقم و همسرم

[ad_1]

گاهى …
دلت”به راه” نیست!!
ولى سر به راهى …
خودت را میزنى به “آن راه” و میروى…
و همه،
چه خوش باورانه فکر میکنند..
که تــو..
“روبراهى”….

*** متن های عاشقانه کوتاه و زیبا و جدید ***

به تعداد آدم های روی کره ی خاکی ، تفاوت فکر و نگرش وجود دارد !!
پس این را بپذیر :
کسی که تفکرش با تو متفاوت است ، دشمنت نیست ؛
انسان دیگری است با دیدگاهى دیگر
فقط همین …
اگر فقط همین یک اصل را بپذیریم ، روابط مان بهتر خواهد شد

و زندگى سرشار از آرامش توام با احترام و درک متقابل را تجربه خواهیم کرد .
به همین سادگی

متن های عاشقانه برای عشقم و همسرم

*** متن های عاشقانه زیبا و جدید ***

عشق یعنی:
وقتی نیستش به یادشی و می خوای باهاش باشی
وقتی باهاشی همش می خوای نگاش کنی
وقتی نگاش میکنی دوست داری از ته قلب شاد باشه
و وقتی داری نگاش میکنی و میفهمی از ته قلب خوشحاله عاشق تر شی…

*** متن های عاشقانه جدید ***

تو مرا می فهمی
من تورا می خواهم
و همین ساده ترین قصه یک انسان است
تو مرا می خوانی
من تو را ناب ترین شعر زمان می دانم
و تو هم می دانی
تا ابد در دل من می مانی…

کاریکلماتور جدید

*** متن عاشقانه و متن های عاشقانه کوتاه و زیبا و جدید ***

آدمهایى هستنند که وجودشان در زندگیت نور امید است…

به راستى شاهکار خلقت خدا هستند…

وجودشان تنت را گرم و ته دلت را قرص مى کند…

گاهى زبان هم در برابر تعریف تمجیدشان قاصر مى شود…

انگارى که الهه ى عشق هستند و واژه ى فرشته هم براى آنها اندک است…

آدمهایى که براى آفرینششان باید دست به آسمان برد و خدا را شکر کرد…

متن های عاشقانه برای عشقم و همسرم

*** متن های عاشقانه کوتاه و زیبا  ***

ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﯾﺪ…
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﺬﺕ ﺑﻮﺳﻪ ﻭ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ…
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺫﻫﻦ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﯾﺪ …
ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﻟﺬﺕ ﺩﺍﺭﺩ …
ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ …
ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻙ ﻛﺮﺩ …
ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺯﻥ ” ﺑﻮﺩﻥ” ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ …
ﻣﺮﺩ ﻫﻢ “ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ” ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ …
ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﻱ ﺭﻭﯼ ﺑﯽ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺯﻥ ﺭﻓﺖ …
ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺪﺍﯼ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﺷﺪ …
ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻲ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﺯﻥ ﺭﺍ ﻃﺎﻗﺖ ﺁﻭﺭﺩ …
ﻛﻼﻓﮕﻲ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ …
ﺧﻼﺻﻪ ” ﻣﺮﺩ” ﻭ “ﺯﻥ” ﻧﺪﺍﺭﺩ …
ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻱ ” ﻣــﺎ ” ﺷﺪﻥ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﯼ …
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﺵ ﺑﺮﺍﻳﺶ …
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺣﺲ ﻛﻨﺪ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻮ ﺩﺭﻛﺶ ﻧﻤﻴﻜﻨد

*** متن عاشقانه کوتاه و زیبا و جدید ***

کم سرمایه ای نیست .. !

داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند …!

ولـــــی . . .

از آن بهتر داشتن آدمهاییست که وقتی حالت را میپرسند

بتوانـــی بگویی: خـــــوب نیستم ..

*** متن های عاشقانه برای عشقم ***

تبسم را نه می توانیم بخریم، نه می توانیم قرض کنیم…
فقط مى توانیم هدیه بدهیم
میســــپارمت به لبخند ها…
در مسیر باد بمان تا بوى مهربانیت تسخیر کند این شهر را…
لبخندبزن دوست من
تنور دلت گرم…

*** متن های عاشقانه برای عشقم ***

ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ؛
ﻳﮏ ﺭﻭﺯ …
ﻳﮏ ﻣﺎﻩ …
ﻳﮏ ﺳﺎﻝ …
“ﻣﻬﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺖ”
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ
ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ، ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﺟﺰ ﺩﺭﺩ،
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍﻳﺖ ندارند
ﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﺍﺷﻨد
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻧﺎﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ….
ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺏ ﺗﺮﻯ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ!
ﺍﻳﻦ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؛
ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﻭﻧﺪ
ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ و ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ
ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ…….

*** متن های عاشقانه برای عشقم ***

میتوان زیبا زیست
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیرشویم
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بدوخوب
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پرازفکروامید
عشق باشیم وسراسرخورشید
زندگی همهمه مبهمی از ردشدن خاطره هاست
هرکجاخندیدیم هرکجاخنداندیم
زندگانی آنجاست
بی خیال همه تلخیها

*** متن های عاشقانه برای همسرم ***

اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺎﺩﯼ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ..
ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ . . .
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ،
ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﯾﺪ . . .
ﺍﮔﺮﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ، ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ . . .
ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ،
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ . . .
ﺩﻧﯿﺎﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ” ﭘﮋﻭﺍﮎ ” ﻧﯿﺴﺖ . .

*** متن های عاشقانه برای همسرم ***

این موهبت الهی است که صبحگاه چشم بگشاییم و یادمان بیاید دوستانی داریم
“آبی تر از آسمان”
“روشن تر از صبح”
زلال تر از شبنم……..
دوستانی که خود خورشیدند……..
و سپاس پروردگار را به خاطر این نعمتش…….
روزتان نیکو ، جسم و روحتان پرنشاط، بخت و اقبالتان زیبا

امیدواریم از این متن های عاشقانه در این بخش از پارسی وان لذت برده باشید. شما میتوانید چند وقت یکبار یکی از این متن ها را برای عشقتان بفرستید.

 

[ad_2]

لینک منبع

کاریکلماتور جدید یا کاریکلماتور زیبا

[ad_1]

کاریکلماتور جدید

کاریکلکاتور جدید موضوع این بخش از مجله اینترنتی پارسی وان است. امیدواریم از مشاهده این کاریکلماتورها لذت ببرید. کاریکلماتور نوعی جمله است که در ان با کلمات بازی شده ولی در نهایت هدفش رساندن پیامی به مخاطب است.

کاریکلماتور جدید یا کاریکلماتور زیبا
کاریکلماتور جدید و زیبا

نیامدی ، نگاهم دست خالی برگشت !

کاریکلماتورهای جدید

برای اینکه حرفهای پخته بزنم ، به کلاس آشپزی رفتم.

کاریکلماتور زیبا

برای اینکه حرف های بودار نزند ، قبلش مسواک میزد !
کاریکلماتور جدید

برای تقویت چشمش ، عینکش را با آب هویج تمیز میکرد !

کاریکلماتورهای جدید

 
مرگ ، زندگی «آفلاین» است.

کاریکلماتور جدید

بادکنک یک سوزن به خودش زد ولی فرصت نکرد جوالدوز به دیگران بزند.

کاریکلماتور جدید و باحال

خبر آنقدر داغ بود که گوشش تاول زد !

کاریکلماتور زیبا

بعضی از خیابانها دو طرفه اند و بعضی یک طرفه ، اما خیابان بی طرف نداریم !

کاریکلماتورهای جدید

مرد به «زن» ، سوء «ظن» پیدا کرد !
کاریکلماتور های جدید

سراب کاریکاتور آب است.
کاریکلماتور جدید

روزهای بارانی سایه ام به دنبال کارهای شخصی اش میرود !
کاریکلماتور جدید

هنگام خواستگاری از چشمهایت چیزی نپرس ، با گوشهایت مشورت کن !
کاریکلماتور جدید

زمستان سر خیلی ها را کلاه گذاشت !

کاریکلماتور زیبا

کیف پولم از فراق اسکناس غمگین است !
کاریکلماتور جدید

شصت پایم گاهی از روزنه جورابم سلام میکند !

کاریکلماتورهای جدید

عشقهای آبکی ، زود تبخیر میشوند !

کاریکلماتور جدید

گاهی اوقات بیخودی از خود بیخود می شوم !

کاریکلماتور زیبا

متفکری که شنا بلد نیست در افکارش غرق میشود.

کاریکلماتور زیبا

در تاریکخانه ی چشمانت ، برق نگاهت نگاتیو دلم را سوزاند !
کاریکلماتور جدید

بی رنگ و روغن هم می توان تابلو شد.

کاریکلماتورهای جدید

مادر بهترین فرزند هستی است !

کاریکلماتور جدید

باد دیوانه وار کتابم را ورق زد !

۵۰ ترول خنده دار و عکس خنده دار باحال

کاریکلماتور های جالب

افتاده ترین ماهی هم ادعای خاکی بودن ندارد !

کاریکلماتور زیبا

فنر ‎خجالتی ، نتوانست خودش را جمع‎ ‎کند.

کاریکلماتور جدید عاشقانه

بعضی از نگاه ها ، صدای قشنگی دارند.

کاریکلماتورهای جدید

اگر خودتان را به آن راه زدید ، مواظب باشید گم نشوید.
کاریکلماتور های جدید

از تشنگی ام ، لیوانی هم به تو می دهم !

کاریکلماتور زیبا

وقتی نوشته هایم به پایان رسید ، قلم از فرط خستگی به خواب رفت.

کاریکلماتور جدید

برای اینکه صدای شکستن دلش شنیده نشود با صدای بلند می خندد

کاریکلماتور زیبا

آنقدر تنهایی را دوست داشت که از سایه خودش هم بیزار بود

کاریکلماتور جدید

در رقابت عقربه های ساعت با یکدیگر همیشه بازنده چشم من است

کاریکلماتورهای جدید

ماهیهای آپارتمان نشین ، در تنگ آب زندگی میکنند

کاریکلماتور های جالب

ماهی ، هیچگاه برای تعطیلات به کنار دریا نمیرود

کاریکلماتور زیبا

ماهی تنها جانوری است که به راستی دل به دریا میزند

کاریکلماتورهای جدید

عکس جوانیم را روی آینه چسبانده ام تا گذر زمان را نبینم

کاریکلماتور زیبا

با اینهمه خون دلی که خورده ام ، در شگفتم که چرا دراکولا نمیشوم

کاریکلماتور های جدید

چون از زندگی خسته شده بود ، مرخصی گرفت و رفت به جهان دیگر

کاریکلماتور زیبا

بیکاری هم خودش یک کار است ، افسوس که تعطیلی و مرخصی ندارد

کاریکلماتور زیبا

گیاه توی گلدان ، شبها خواب باغچه را میبیند

کاریکلماتور جدید

پایمال ترین ، بی بوترین ولی مقاوم ترین گل دنیا را روی قالی خانه مان یافتم

کاریکلماتورهای جدید

کدام دکتری می تواند نبض روحم را بگیرد

کاریکلماتور های جالب

سکوت واژه ها را می بلعد

کاریکلماتور های جدید

ضربان قلبم صدای پای زندگیست

کاریکلماتور جدید

رنگین کمان آتش بازی آبکی طبیعت است

کاریکلماتور زیبا

موجود بدبین با خورشید آدم برفی می سازد

کاریکلماتور زیبا

با چوب درختی که برف کمرش را شکسته بود پارو ساختم

کاریکلماتور های جدید

قفسی که فکر پرنده نتواند در آن پرواز کند هنوز ساخته نشده است

کاریکلماتور جدید

اگر خودم هم مانند ساعتم جلو رفته بودم حالا به همه جا رسیده بودم

کاریکلماتور زیبا

چشم گذاشتم تا بیایی ، رفتی کله پزی دیگر !

کاریکلماتورهای جدید

 

خواستم شهامت بخرم ولی از قیمتش ترسیدم !

کاریکلماتور زیبا

پلاک آدم ها گذر موقت است !

کاریکلماتور جدید

در فوتبال هیچکس کاری از دستش بر نمی آید ، بجز دروازه بان !

کاریکلماتور های جالب

معلم شیمی عصبانی شد ، برخورد فیزیکی کرد !

کاریکلماتورهای جدید

سکوت ، حاظر جوابی بی پاسخ است !

کاریکلماتورهای جدید

آخرین سفر ماهی ، تور صیاد است !

کاریکلماتور های جالب

بعضی ها فکرشان به جایی نمی رسد و بعضی ها خودشان !

کاریکلماتور جدید

کشتارگاه هم ، پخش زنده دارد !

کاریکلماتورهای جدید

فاصله ی بین دو باران را سکوت ناودان پر می کند !

کاریکلماتور زیبا

با آنکه شغلش حسابدار بود ولی نتوانست آن دنیا حساب پس بدهد !

امیدواریم از مشاهده این بخش از مجله اینترنتی پارسی وان لذت برده باشید. میتوانید هر کدام از اینها را که بیشتر نظرتان را جلب کرده برای دوستانتان هم بفرستید تا انها هم از مطالعه این پیام ها لذت ببرند.

 

#کاریکلماتور جدید خنده دار #کاریکلماتور جدید عاشقانه #کاریکلماتور زیبا #کاریکلماتورهای جدید

[ad_2]

لینک منبع

۵۰ ترول خنده دار و عکس خنده دار باحال

[ad_1]

عکس خنده دار و ترول خنده دار موضوع این بخش از مجله اینترنتی پارسی وان است. در این بخش توجه شما را به دیدن این عکسها جلب میکنیم. ما این تصاویر را از سایت های مختلف جمع اوری کردیم و همه را یکجا برای شما اوردیم تا کار شما را راحتتر کنیم.

زنگ تفریح : کاردستی عید نوروز و آموزش سبزه هفت سین

امیدواریم از مشاهده این تصاویر در این بخش از مجله اینترنتی پارسی وان بهره کافی را برده باشید.

[ad_2]

لینک منبع

افزایش اعتماد به نفس دختران و تربیت کودک

[ad_1]

اعتماد به نفس دختران

دختران کوچک اکثرا پر انرژی تر از پسران هستند. ان ها زود تر اجتماعی می شوند ، اکثرا زودتر حرف میزنند و درسشان بهتر است. درس خوان تر هستند و … .  ولی خب بعد از دوران پیش دبستانی کم کم این دختران ممکن است به دلایلی انرژی و اعتماد به نفسشان را از دست بدهند. چون دایم مقایسه می شوند و یا سخنانی می شوند که انها را تحت تاثیر میگذارد.

مثلا : همه تلاشتو بکن، همه توجه رو بخودت جلب نکن، هرچی بخوای میتونی، زیبا بودن اولین اولویت توئه و … . و اینها ممکن است روی دختر تاثیر گذاشته و اعتماد به نفسش را کم کمد.

شما برای افزایش اعتماد به نفس دختران تان میتوانید روش های زیر را انجام دهید.

افزایش اعتماد به نفس دختران و تربیت کودک

راه افزایش اعتماد به نفس دختران یا تربیت دختران با اعتماد به نفس

در این قسمت از پارسی وان  روشهایی را برای افزایش اعتماد به نفس دختران از کودکی برایتان بیان می کنیم. امیدواریم مطالعه این مطالب برای شما مفید باشد.

– برای افزایش اعتماد به نفس دختران کوچک تصویری از بدن سالم را الگوی او کنید

درباره یک بدن سالم و زیبا به او اطلاعات دهید. به او بفهمانید که زنهایی که در مجله یا شبکه اجتماعی هستند در واقعیت این نیستند و همه این زیبایی ها کار فتوشاپ است تا بی عیب به نظر برسند. و هیچ کس بی عیب نیست .

وقتی از شما میپرسد ایا من زیبا هستم ؟ با انرژی به او بگویید بله!

وقتی شما ظاهر دختران را تحسین می کنید، او اعتماد به نفس می گیرد.

همچنین فعالیتهایش را هم پررنگ کنید :امروز توی ژیمناستیک عالی بودی یا … در فلان کارت عالی کار کردی … اشپزی ات خوب بود … با فلان کس خوب صحبت کردی و …

– برای افزایش اعتماد به نفس دختران کوچک او را برای جنسیت گرایی اماده کنید

برای افزایش اعتماد به نفس دختران به او بفهمانید دختر و پسر با هم فرق دارند . اما در کنار ان هیچ کدام بر دیگری برتر نیستند. .

به همان اندازه که برخی کارها را دختران نمیتوانند انجام دهند برخی هم پسران نمیتوانند انجام دهند.

دختر  و پسر دو شخصیت جداست که هم کدام ویژگیهای مثبت خود را دارند.

اگر دیدید دختران فیلمها و برنامه های تلویزیونی را تماشا میکند که دختر در پس زمینه است ولی پسر زندگی را حفظ میکند، خاطر نشان کنید و با او درباره چیزهای متفاوت در زندگی واقعی صحبت کنید

افزایش اعتماد به نفس دختران و تربیت کودک

– برای افزایش اعتماد به نفس دختران کوچک نقشهای مثبت زنها را خاطر نشان کنید

به او بفهمانید که زنها هم میتوانند افراد موفقی در زندگی باشند. یک زن در کنار یک مادر خوب در اینده  و یک دختر خوب در حال ، میتوان یک رییس شرکت خوب ، یک مددکار خوب ، یک کارمند خوب ، یک کار افرین خوب و … باشد. شخصیت زن های موفق جامعه را به او معرفی کنید. البته به او بفهمانید مشهور بودن با موفق بودن فرق دارد.

همچنین یادتان باشد وقتی اخبار می بینید یا روزنامه میخوانید هر شانسی را استفاده کنید تا به دختران نشان دهید زنان- سناتورها و مربیان ورزشی و دکترها و ورزشکاران – میتوانند هرکاری کنند.

کتابهایی دارای شخصیتهای زن قوی بخوانید، این راهی است تا بدون سخنرانی ایده را منتقل کنید، اگر نمیتوانید کتابهای اینگونه زیادی بیابید از کتابداری بپرسید – انها معمولا لیستی از کتابها برای انتخاب دارند و پیشنهاد میدهند.

– برای افزایش اعتماد به نفس دختران کوچک از او تعریف و تمجید های خاص کنید

فقط ذکر ویژگی او کافی نیست. باید حرف بزنید ، مثلا به او بگویید :حافظه خیلی خوبی داری، یا :هی دختر ، تو بی نظیری تو این کار…سعی کنید به او بفهمانید ویژگی های مثبت زیادی دارد و انها را برایش پر رنگ  کنید.

این را هم بخوانید : مشخصات افراد با اعتماد به نفس بالا

– برای افزایش اعتماد به نفس دختران کوچک تحسین شما باید با واقعیت سازگار باشد

تعریف های الکی نکنید. مثلا وقتی به او میگویید تو بهترین نوازنده جهان هستی او میداند دروغ می گویید و سرد می شود.   او را با خودش و با قبل خودش مقایسه نکنید. نه با هم سن و سال هایش .  یک بچه کلاس سوم میداند که نابغه موسیقی نیست یا بهترین هنرمند زمین نیست، اما اگر پیشرفتش را از ماهی به ماه بعد تحسین کند برایش خیلی قابل احترام است

– برای افزایش اعتماد به نفس دختران کوچک کاری کنید بداند چرا برخی مواقع تنها می ماند

برای دخترتان توضیح دهید که اگر به هر جشن تولد دعوت نیست یا برای هر بازی نباید داخل شود ، به معنی این نیست که توهینی به او شده. توضیح دهید که وقتی بچه دیگر میگوید:تو نمیتونی دوست من باشی، بیشتر مربوط به اخلاق ان بچه است تا مربوط به دختر شما.

به او بگویید که همیشه اشکال از تو نیست. گاهی طرف مقابلت اشکال دارد  و برای اینکه رضایت همه را بدست اوری نباید ویژگیهای مثبت خودت را از دست بدهی.

– برای افزایش اعتماد به نفس دختران کوچک او را تشویق به رقابت کنید

برای کارهایش از اول به او کمک نکنید. اجازه دهید او خودش اول امتحان کند . بعد در وسط کار میتوانید به او کمک کنید. چه درس خواندن ، چه ظرف شستن ، چه کاردستی و ….

اجازه دهید تلاش کردن را یاد بگید و به شما وابسته نشود.

– برای افزایش اعتماد به نفس دختران کوچک تشویقش کنید تا اگر میخواهد ورزش کند

دختران گزینه های ورزشی بیشتری از قبل دارند اگر دوست دارد ژیمناستیک یا فوتبال بازی کند به او شانس دهید تا وارد بازی شود و بداند برای چه بازی تواناست .

اجازه بدهید علایقش را خودش انتخاب کند. او را اجبار نکنید که فلان کار یا فلان ورزش یا فلان هنر را انتخاب کند.

امیدواریم از اطلاعاتی که در این بخش از مجله اینترنتی پارسی وان درباره راههای افزایش اعتماد به نفس کودکان دختر تقدیمتان کردیم بهره مند شده باشید. البته یادتان باشد اعتماد به نفس زیاد به اندازه اعتماد به نفس کم خطر ساز است. هر چیزی در حد تعادل صحیح است.

#اعتماد به نفس دخترا #افزایش اعتماد به نفس #افزایش اعتماد به نفس دختران #تقویت اعتماد به نفس

[ad_2]

لینک منبع

کاردستی عید نوروز و آموزش سبزه هفت سین

[ad_1]

کاردستی عید نوروز و آموزش سبزه هفت سین
به گزارش پارسی وان برای ساخت کاردستی عید نوروز باید چند قوطی حلبی را بردارید.سپس برچسب کاغذی روی آن را بکنید.

چند سوراخ در کف این ظرف حلبی مانند شکل درست کنید.

برای سوراخ کردن از پیچ گوشتی و چکش استفاده کنید.

بهتر است بطریها را بر روی یک سطح ثابت و محکمی چکش بزنید که بتواند تا صدای ضربه چکش را کمی بگیرد . مثل  چمن و یا روی فرش.

کاردستی عید نوروز و آموزش سبزه هفت سین

خب در این قسمت برای آموزش سبزه هفت سین میتونید از لوازم و وسایل اوراقی و دور ریختنی برای زیر قوطی و طرح روی آن استفاده کنید.

سپس با کمک چسب طرح مورد نظر خود را که از نخ، پارچه یا چیزهای دور ریختنی، بر روی قوطی بچسبانید.

کاردستی عید نوروز و آموزش سبزه هفت سین
ما در این قسمت تصمیم گرفتیم برای چشمها از درپوش های پلاستیکی استفاده کنیم.

همچنین برای عینک از بست سیمی کیسه های پلاستیکی استفاده کردیم.

این وسایل اجبار نیست و شما میتوانید با هر چیز دور ریختنی اینها را درست کنید. از کودک بخواهید تا در این زمینه نظر بدهد.

کفشهای عروسکی که در اینجا استفاده کردیم باعث واقعی تر شدن کاردستی نی شود.

همچنین این کفش ها آبی که داخل سبزه ها ریخته شده و از قوطی خارج می شود را در خود نگه می دارد.

این را هم بخوانید : شعر کودکانه شاد برای بچه ها و مهد کودک

کاردستی عید نوروز و آموزش سبزه هفت سین

برای دستها از بند کفش یا هر چیزی دیگری مثل سیم ، پارچه و …  میتوانید استفاده کنید (میتوانید با چسب انتهای بند را به صورت حلقه بچسبانید تا شبیه کف دست شود).

کاردستی عید نوروز و آموزش سبزه هفت سین
در این قسمت برای ساخت کاردستی عید نوروز باید بدانید که عروسکهایی که درست کرده ایم نیاز به موی سبزه ای دارند. سبزه ای که قبلا آماده کرده اید را از ظرف خود خارج کنید و با استفاده از قیچی مناسب اندازه سبزه ها را در حد مورد نظر کوتاه کنید.

مانند شکل در این قسمت سبزه ها را داخل قوطی بیندازید. اگر قوطی تان زیادی بلند است میتوانید از در پلاستیکی ظروف یک بار مصرف یا هر چیزی دیگری استفاده کرده و آن را ته قوطی بگذارید تا سبزه ها بالاتر بیایند و بهتر دیده شوند.
یک بار در روز سبزه ها را در آب غوطه ور کنید، بگذارید آب اضافی از ظرف خارج شود و سپس دوباره آنها را بر روی کفشهای کوچک با نمک بگذارید.
بخش جالب این کاردستی عید نوروز اینست که موهای عروسکتان رشد میکند و به زودی نیاز به آرایش مو دارند.

کاردستی عید نوروز و آموزش سبزه هفت سینکاردستی عید نوروز و آموزش سبزه هفت سینکاردستی عید نوروز و آموزش سبزه هفت سین

امیدواریم از آموزش سبزه هفت سین و کاردستی عید نوروز خوشتان امده باشد. سعی کنید اجازه دهید بچه ها در این بخش بیشتر فعالیت کنند تا هم قدرت خلاقیت شان پرورش یابد ، هم اعتماد به نفس بگیرند و هم کار گروهی را یاد بگیرند.

[ad_2]

لینک منبع

جدید ترین عکس های تزیین سفره هفت سین ۹۶

[ad_1]

سفره هفت سین

در این قسمت عکس چند نمونه سفره هفت سین زیبا را برای شما اماده کرده ایم. امیدواریم از دیدن انها لذت ببرید . شما میتوانید از این عکسها ایده گرفته و برای تزیین سفره هفت سینتان استفاده کنید.

اجزای اصلی سفره هفت سین عبارتند از :

سیر – سکه – سنجد – سماغ – سمنو – سرکه – سنبل – ساعت – سبزه – تخم مرغ – اینه – قران – ماهی – عیدی و …

عکسهای سفره هفت سین

عکس هفت سین

عکس هفت سین سایت پارسی وان

عکس هفت سین

عکس هفت سین

عکس سفره 7 سین

عکس سفره ۷ سین

عکس سفره 7 سین

عکس سفره ۷ سین

عکس هفت سین

عکس هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس هفت سین

عکس هفت سین

عکس هفت سین

عکس هفت سین

عکس هفت سین

عکس هفت سین

عکس سفره 7 سین

عکس سفره ۷ سین

عکس سفره 7 سین

عکس سفره ۷ سین

عکس سفره 7 سین

عکس سفره ۷ سین

عکس سفره 7 سین

عکس سفره ۷ سین

عکس سفره 7 سین

عکس سفره ۷ سین

عکس سفره 7 سین

عکس سفره ۷ سین

عکس سفره 7 سین

عکس سفره ۷ سین

عکس سفره 7 سین

عکس سفره ۷ سین

عکس سفره 7 سین

عکس سفره ۷ سین

عکس سفره 7 سین

عکس سفره ۷ سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره ی هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس سفره هفت سین

عکس سفره هفت سین

دعای سفره هفت سین

یا مُقّلِبَ القُلُوبِ والأبصار

یا مُدَبِّرَ اللَّیلِ وَالنَّهار

یا مُحَوِّلَ الحَوْلِ وَالأحوال‏

حَوِّل حالَنا إلی أحْسَن الحال‏

ای گرداننده دل‏ها و دیدگان!

ای پدیدآورنده روزها و شب‏ها!

ای تغییر دهنده سال‏ها و حالات بندگان!

حال ما را به بهترین حالات تغییر ده!

اجزای سفره هفت سین نماد چیست ؟

سبزه : نماد خرمی

سرکه : نماد شادی ( میوه تاک )

سمنو : نماد خیر و برکت

سیب : نماد مهر و مهرورزی

سیر : نگهبان سفره ( محافظت کننده از شر )

سماق: نماد مزه زندگی

سنجد : نماد حیات

سپند : (اسفند)

یا چیدمانی بدین ترتیب دارد:

سمنو: نماد زایش و بارورى گیاهان است و از جوانه هاى تازه رسیده گندم تهیه مى شود.

سیب: نماد بارورى، زایش و سلامتی است.

سنجد: نماد عشق و دلباختگى است و از مقدمات اصلى تولد و زایندگى.

سبزه: نماد شادابى و سرسبزى و نشانگر زندگى بشر و پیوند او با طبیعت است.

سماق، سرکه و سیر: نماد چاشنى و محرک شادى و سلامتی در زندگى به شمار مى روند.

سکه: به نیت برکت و درآمد زیاد انتخاب و بر سفره هفت سین می نشیند .

اما غیر از این گیاهان و میوه هاى سفره نشین، خوان نوروزى اجزاى دیگرى هم داشته است، در این میان تخم مرغ نماد زایش و آفرینش است و نشانه اى از نطفه و نژاد.

آینه: نماد روشنایى است و حتماً باید در بالاى سفره جاى بگیرد.

آب: نشانه برکت و پاکی در زندگى است .

اسپند، شاخه هاى سرو، دانه هاى انار، گل بیدمشک، شیر نارنج، نان و پنیر، شمعدان و… را هم مى توان جزو اجزاى دیگر سفره هفت سین دانست.

امیدواریم از این تصاویر در سایت پارسی وان لذت برده باشید.

#سفره ۷ سین #سفره ی هفت سین #عکس سفره ۷ سین #عکس سفره هفت سین

[ad_2]

لینک منبع

راههای کاهش علایم دیابت و علایم قندخون

[ad_1]

علایم دیابت

کاهش علایم دیابت یا علایم قند خون  و کاهش میزان قند خون راهکارهایی دارند که در زیر مطالعه می کنیم. متاسفانه وقتی دیابت ما شدید شود ممکن است اعضای بدن ما را قطع کنند. قند خون بالا عوارض خیلی زیادی دارد و باید سریعا ان را کم کنیم.

علایم دیابت علایم قند خون کنترل دیابت

علایم دیابت یا قند خون و انواع دیابت

به گزارش پارسی وان بیماری دیابت نوع اول باعث تخریب سلول های بتا در پانکراس شده و  در تولید انسولین بدن اهتلال ایجاد میکند.

در بیماری دیابت نوع دوم بدن در مقابل انسولین مقاوم بوده و امکان دارد که موجب تخریب سلول های بتای پانکراس و همچنین باعث نقصان تولید انسولین گردد.

بیماری دیابت نوع دوم شایع تر بوده و عواملی همچون چاقی و ژنتیک و فعالیت کم در ان تاثیر گذار است. خب مسلما علایم دیابت نوع اول و علایم دیابت نوع دوم با همدیگر فرق می کنند.

علایم دیابت علایم قند خون کنترل دیابت

علایم دیابت نوع اول و علایم قندخون

یکی از علایم دیابت نوع اول تکرار ادرار است. در این ایام شخص مکررا ادرار میکند و مدام دستشویی میرود.

همچنین کاهش وزن بدون علت از دیگر علایم دیابت نوع اول است.

یکی دیگر از علایم دیابت نوع اول تاری دید است.

تشنگی بیش از حد و خشکی دهان و همچنین احساس خستگی از دیگر نشانه های دیابت نوع اول هستند.

علایم دیابت نوع دوم و علایم قندخون

عفونت ادراری یکی از مهمترین علایم دیابت نوع دوم میباشد.

همچنین به گزارش پارسی وان ناتوانی جنسی هم از علایم دیابت نوع دوم است.

از دیگر علایم دیابت نوع دوم میتوان به داشتن تاخیر در التیام زخم ها و همچنین احساس مور مور شدن در پاها و دست ها اشاره کرد.

عوارض بیماری دیابت

  1. ایجاد بیماری های قلبی و عروقی
  2. نارسایی کلیه
  3. بروز زخم های پوستی در پاها
  4. آسیب های عصبی
  5. اختلالات بینایی
  6. سکته مغزی و قلبی

علایم دیابت علایم قند خون کنترل دیابت

 راه های کنترل دیابت یا راههای کاهش دیابت و قند خون

یکی از راههای کنترل دیابت کمتر خوردن موادی مثل نخودفرنگی، برنج صدری، نان لواش و برنج طارم  است. چون این خوراکی ها قند خون را افزایش می دهد.

همچنین برای کنترل دیابت باید مراقب اضافه وزنتان باشید. بنابراین توصیه می کنیم که برای جلوگیری از اضافه وزن و چاقی  فعالیت بدنی  و رژیم غذایی درست را فراموش نکنید و روزانه حداقل ۳۰ دقیقه پیاده روی داشته باشید.

برای کنترل سلامت کلیه ها و چشم ها بخاطر دیابت باید به طور منظم به پزشک مراجعه نمایید.

برای کنترل دیابت و کاهش عوارض دیابت از مصرف سیگار خودداری نمایید زیرا سیگار موجب منقبض کردن عروق خونی در بدن خواهد شد.

باید تعداد هر وعده غذایی خود را زیاد کنید. و در کنار ان حجم مواد غذایی مورد استفاده را کنید. یعنی وعده های بیشتر ولی مقدار کمتر .

برای کاهش علایم قند خون در بدن مواد غذایی همچون نان سنگک، برنج تایلندی، عدس، لپه، لوبیا قرمز، ماش، نان تافتون و نان بربری را در وعده های خود بگنجایند.

این را هم بخوانید : معرفی و خواص داروهای گیاهی و اندام مصرفی

به گزارش پارسی وان خوردن میوه های شیرین همچون خربزه، انگور و انجیر که قند بالایی دارند  و همچنین مصرف باقلا سبز بدون پوست، سیب زمینی، لواش ماشینی و هویج را کاهش دهید.

برای کنترل دیابت باید خرما و کشمش و توت خشک را جایگزین قند و شکر نمایید.

غذاهای شیرین مانند انواع بیسکویت، شکلات، نوشابه های گازدار، شیرینی ها و آب میوه های صنعتی را هم فراموش کنید.

امیدواریم از اطلاعاتی که در این بخش از پارسی وان درباره کاهش علایم دیابت و علایم قند خون تقدیمتان کردیم ، بهره مند شده باشید. سعی کنید از همین الان میزان مصرف قند و شیرینی جات را به حداقل برسانید.

#درمان دیابت #درمان قند خون #علایم قند خون #کنترل دیابت

[ad_2]

لینک منبع

امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید

[ad_1]

امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید

امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید, هم اکنون استفاده از برنامه‌های پیام رسان جایگزین روش سنتی

ارسال پیامک یا همان اس ام اس شده است. در این بین به دلیل اینکه تعداد برنامه‌های پیام رسان

موجود بسیار زیاد هستند، شاید انتخاب یک برنامه مناسب کمی دشوار باشد. در این مقاله به معرفی

۵ برنامه پیام رسان برتر با رمزگذاری سرتاسر (end-to-end encryption) می‌پردازیم.

امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید

تا چند سال پیش افراد به منظور ارسال پیام‌های متنی برای مخاطبین مورد نظرشان از پیامک یا اس ام اس

استفاده می‌کردند. اما با روی کار آمدن برنامه‌های پیام رسان تحولی در این زمینه صورت گرفت و هم

اکنون تقریبا ارسال و دریافت اس ام اس روش منسوخ شده‌ای به شمار می‌رود. با استفاده از برنامه‌های

پیام رسان موجود می‌توان به راحتی و تنها با اتصال به اینترنت بدون هیچ محدودیتی مابین مخاطبین خود

پیامک متنی رد و بدل کرد. برنامه‌های پیام رسان دارای قابلیت‌های متنوعی هستند و در اغلب آن‌ها

حتی امکان مکالمه صوتی از طریق اینترنت، ارسال و دریافت فیل‌های ویدیویی و عکس هم ارائه می‌شود.

اما با افزایش محبوبیت برنامه‌های پیام رسان، تنوع این اپلیکیشن‌ها هم بیشتر شد. هم اکنون اگر به دنبال

یک اپلیکیشن پیام رسان باشید با گزینه‌های بسیار متعددی رو به رو خواهید بود و شاید انتخاب بهترین

گزینه در این بین کمی برایتان دشوار باشد. علاوه بر قابلیت‌های و ویژگی‌های یک برنامه پیام رسان باید به

یک نکته حائز اهمیت دیگر هم توجه داشته باشید.

این نکته رابطه مستقیم با حفظ حریم خصوصی کاربر دارد. نکته‌ای که توصیه می‌کنیم پیش از انتخاب یک

برنامه پیام رسان قدرتمند و برتر به آن توجه داشته باشید مربوط به قابلیت رمزگذاری

سرتاسر (end-to-end encryption) می‌شود. تمام برنامه‌های پیام رسان موجود از این قابلیت پشتیبانی

نمی‌کنند، بنابراین سعی کنید برنامه پیام رسانی را انتخاب کنید که حتما به این ویژگی مجهز باشد.

اما رمزگذاری سرتاسر (end-to-end encryption) چیست؟

امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید

رمزگذاری سرتاسر (end-to-end encryption) چیست؟

رمزگذاری سرتاسر (end-to-end encryption) در واقع نوعی از سیستم ارتباطی است که به موجب

آن تنها دو طرف مخاطب در حال مکالمه (در پیام خصوصی) قادر به خواندن پیام‌های ارسالی و دریافتی

می‌شوند. با استفاده از این روش احتمال شنود ارتباطی غیر ممکن می‌شود و حتی سرور اصلی خود

اپلیکیشن هم قادر به خواندن پیام‌ها و مکالمات کاربر نخواهد بود. شرکت‌هایی که از شیوه رمزگذاری

سرتاسر استفاده می‌کنند، نمی‌توانند حتی پیام‌های مشتریان خود را به مقامات امنیتی ارائه دهند.

بنابراین رمزگذاری سرتاسر (end-to-end encryption) می‌تواند به طور کامل حریم خصوصی شما را حفظ

کرده و از شنود پیام‌های شما توسط هر فرد سودجویی جلوگیری به عمل آورد. پیش از انتخاب هر برنامه

پیام رسان و استفاده از آن در دستگاه خود حتما توجه کنید که برنامه مورد نظر از قابلیت رمزگذاری سرتاسر

(end-to-end encryption) بهره‌مند باشد.

اما هدف اصلی ما در این مقاله معرفی ۵ برنامه پیام رسان برتر موجود و بهره‌مند از رمزگذاری سرتاسر

(end-to-end encryption) برای دستگاه‌های اندرویدی است. ۵ اپلیکیشن پیام رسانی که در این مقاله

به شما عزیزان معرفی می‌کنیم، هم اکنون بهترین گزینه‌هایی محسوب می‌شوند که می‌توانید با نصب

آن‌ها در گوشی هوشمند خود به رد و بدل امن پیام‌های متنی بپردازید. لینک دانلود گوگل پلی استور

(Google Play Store) هر یک از این برنامه‌ها هم در انتهای توضیحات آن ارائه می‌شود. چنانچه در رابطه

 

امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید

برنامه تلگرام (Telegram)

تلگرام هم اکنون یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های پیام رسان موجود بوده و تقریبا هر کاربر ایرانی از آن استفاده

می‌کند. اما محبوبیت برنامه تلگرام بی‌دلیل نیست. تلگرام علاوه بر قابلیت‌ها و امکانات عالی که در اختیار

کاربر قرار می‌دهد از رمزگذاری سرتاسر (end-to-end encryption) هم پشتیبانی به عمل آورده و هم

اکنون یک از امن‌ترین اپلیکیشن‌های پیام رسان موجود است. تیم توسعه دهنده این برنامه دائما در حال

به روز رسانی آن هستند و تلگرام از پشتیبانی بسیار عالی بهره می‌برد.

دانلود تلگرام

برنامه تلگرام علاوه بر امکان رد و بدل پیام مابین کاربر و یک مخاطب، قابلیت تشکیل گروه و کانال را هم

ارائه می‌کند. شما می‌توانید گروهی تشکیل داده و افراد مورد نظرتان را به آن گروه دعوت کنید و نهایتا

از گفتگوی گروهی لذت ببرید. قابلیت‌ها و امکاناتی که توسط برنامه پیام رسان تلگرام ارائه می‌شوند بسیار

عالی و متعدد هستند. این موضوع و همچنین بهره‌مندی آن از قابلیت رمزگذاری سرتاسر

(end-to-end encryption) اصلی‌ترین دلیل افزایش محبوبیت تلگرام محسوب می‌شود.

امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید

امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید

برنامه سیگنال (Signal)

برنامه پیام رسان سیگنال هم یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین اپلیکیشن‌های کنونی موجود به شمار

می‌رود. این برنامه پیام رسان هم از قابلیت رمزگذاری سرتاسر (end-to-end encryption) پشتیبانی

می‌کند. این برنامه حتی می‌تواند جایگزین اپلیکیشن پیامک دستگاهتان شده و با آن همگام‌سازی شود.

با استفاده از برنامه سیگنال (Signal) علاوه بر چت یا گفتگوی فردی قادر به تشکیل گروه و گفتگو گروهی

هم خواهید بود. یکی از برتری‌های این برنامه نسبت به تلگرام را می‌توان در قابلیت برقراری

تماس مستقیم آن دانست.

امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید

دانلود سیگنال

هنگامی که با استفاده از برنامه سیگنال (Signal) به برقراری تماس تلفنی مستقیم می‌پردازیم، کیفیت

بسیار عالی مکالمه رد و بدل شده از طریق اینترنت را درک خواهید کرد. البته بدین منظور نیاز است که

شبکه اینترنت شما سرعت و کیفیت لازم را داشته باشد. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این

است که برنامه پیام رسان سیگنال (Signal) به طور اختصاصی برای تبلت‌های اندرویدی بهینه‌سازی نشده،

اما تیم توسعه دهنده این برنامه مدعی شده که در تلاش است تا هر چه سریع‌تر آن را به منظور اجرا

در تبلت‌های اندرویدی بهینه‌سازی نماید.

امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید
امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید

برنامه وایر (Wire)

برنامه وایر (Wire) هم یکی از بهترین برنامه‌های پیام رسانی کنونی موجود برای سیستم عامل اندروید

است که رابط کاربری جالبی داشته و ویژگی‌های منحصر به فردی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. قابلیت

Doodle یا همان نقاشی کشیدن از طریق انگشت یکی از اصلی‌ترین و جالب‌ترین قابلیت‌های برنامه پیام رسان

وایر (Wire) است. با استفاده از این برنامه علاوه بر امکان رد و بدل پیام متنی، قادر به ارسال و دریافت

عکس، موقعیت مکانی و ضبط ویدیو و ارسال آن هم خواهید بود. برنامه وایر (Wire) از قابلیت رمزگذاری

سرتاسر (end-to-end encryption) هم پشتیبانی می‌کند و بستر کاملا امنی را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید

دانلود وایر

به منظور استفاده از برنامه پیام رسان وایر (Wire) باید شماره تماس خود را در آن رجیستر کنید. این فرآیند

کاملا مشابه با روشی است که در سایر اپلیکیشن‌های پیام رسان نظیر تلگرام طی می‌شود. ضمنا برنامه وایر

(Wire) هم مانند برنامه سیگنال (Signal) از قابلیت برقرار مستقیم تماس صوتی پشتیبانی می‌کند. با استفاده

امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید
امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید

برنامه واتساپ (WhatsApp)

برنامه پیام رسان واتساپ هم یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین اپلیکیشن‌های پیام رسان موجود به

شمار می‌رود که علاوه بر امکان ارسال و دریافت پیام‌های متنی از قابلیت‌ برقراری تماس و مکالمه مستقیم

هم پشتیبانی می‌کند. اپلیکیشن واتساپ هم از رمزگذاری سرتاسر (end-to-end encryption) بهره‌مند

بوده و بستر بسیار امنی را به منظور رد و بدل پیام مابین کاربران ارائه می‌نماید.

امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید

دانلود واتساپ

یکی از موضوعاتی که به نوعی برنامه واتساپ را بیش از پیش محبوب و قابل اعتماد می‌کند، مسئله

مالکیت آن توسط فیسبوک است. فیسبوک در زمینه شبکه‌های اجتماعی کاملا شناخته شده بوده و این

موضوع به نوعی اعتبار برنامه واتساپ را افزایش می‌دهد. برنامه واتساپ هم قابلیت ارسال و دریافت

ویدیو، عکس و فایل‌های این چنینی را دارد. با استفاده از آیکون زیر می‌توانید

امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید
امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید

برنامه داست (Dust)

آخرین برنامه پیام رسان برتری که قصد معرفی آن را داریم، برنامه داست (Dust) است. این برنامه پس

از گذشت ۲۴ ساعت بعد از مطالعه هر پیام به طور اتوماتیک آن را حذف می‌کند. برنامه داست (Dust)

از ویژگی رمزگذاری سرتاسر (end-to-end encryption) بهره‌مند بوده و رابط کاربری آن نسبت به سایر

برنامه‌های پیام رسان معرفی شده کمی متفاوت است.

امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید

دانلود داست

اگر تمایل دارید که از یک اپلیکیشن پیام رسان متنوع‌تر استفاده کنید که از ویژگی رمزگذاری سرتاسر

(end-to-end encryption) هم بهره‌مند بوده و بستر امنی را برایتان ایجاد کند، توصیه می‌کنیم که هم

اکنون نسبت به دانلود و نصب برنامه داست (Dust) در دستگاه اندرویدی خود اقدام کنید.

امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید
 معرف 5 برنامه پیام رسان برتر اندروید با رمزنگاری اِند تو اِند

امن ترین برنامه های پیام رسان اندروید

سایت تفریحی فان تایم

منبع: greenbot

[ad_2]

لینک منبع